Ffoniwch ni nawr ar: 01792 830216

Rhaglen adferiad

Mae Rhaglen Adferiad unigryw Hafal yn rhan annatod o’n gwasanaeth yng Nghanolfan Adferiad  Gellinudd sydd yn hyrwyddo hunanreolaeth a dull holistaidd tuag at adferiad.

Mae Gwesteion yn arwyddo cytundeb therapiwtig pan yn dechrau aros yng Ngellinudd, ac yna, maent yn nodi eu hamcanion adferiad mewn Cynllun Gofal a Thriniaeth cynhwysfawr sydd yn ymdrin â’r holl agweddau o fywyd yn y diagram isod:

Finance and money
Cyllid ac arian

Parenting or caring relationships
Perthnasau rhianta neu ofalu

Work and occupation
Gwaith a galwedigaeth

Medical and other forms of treatment including psychological interventions
Triniaeth feddygol a ffurfiau eraill o driniaeth gan gynnwys ymyriadau seicolegol

Accommodation
Llety

Education and training
Addysg a hyfforddiant

Social, cultural and spiritual
Materion cymdeithasol, diwylliannol ac ysbrydol

Mae’r Cynllun yn cael ei ysgrifennu gan y Gwestai, ac yn rhoi’r offer iddynt sydd angen er mwyn:

  • medru rheoli eu hafiechyd
  • adnabod cefnogwyr ac adnoddau
  • ystyried pob agwedd o fywyd, yn cymryd stoc ac yn gosod amcanion
  • bod yn bositif, yn symud ymlaen a’n sicrhau’r adferiad mwyaf posib.

Mae’r cynllun yn syml iawn i’w ddilyn, ond eto, mae wedi bod yn llwyddiannus iawn yn helpu pobl i gyflawni amcanion yr oeddynt yn credu cyn hyn eu bod yn amhosib.

Yn y broses, mae Gwesteion yn cael eu hymrymuso i ddod yn annibynnol a goresgyn y syndrom “drws sy’n cylchdroi” (sef patrwm cylchol o orfod mynd yn ôl i’r unedau seiciatryddol am gyfnodau byr).

Er mwyn cefnogi’r cynnydd, mae Hafal yn darparu llety “camu fyny” a nifer o wasanaethau cymunedol fel bod Gwesteion yn medru symud ymlaen cam wrth gam tuag at fyw’n annibynnol. Mae’r ffocws sydd gan ein gwasanaeth ar adferiad yn sicrhau bod Gwesteion yn symud ymlaen o’r gwasanaeth cyn gynted ag y maent yn barod, a’u bod yn meddu ar yr offer a’r gefnogaeth i barhau i weithio tuag at adferiad.

Community Support via Hafal hub
Cymorth Cymunedol drwy hyb Hafal

Floating Support
Cymorth fel bo’r angen

Supported housing
Tai â chymorth

Gellinuedd Recovery Centre
Canolfan Adferiad Gelllinudd

Step by step Recovery Plan
Cynllun Adferiad gam wrth gam

Darllenwch mwy am ein Rhaglen Adferiad…